Sasmita Jangka Jayabaya (Bahasa Jawa)

27 04 2009

Ing ngisor iki kita pacak anane jaman-jaman kang dadi sasmita kang kasebut ing layang Jangka Jayabaya.

 1. Yen wong wis wani supata lan sumpah.
 2. Manungsa padha sungkan, doyanan lan saen.
 3. Adoh mring agama lan piwulang becik.
 4. Kereta mlaku tanpa kuda.
 5. Senyari bumi dipajegi, tanah Jawa kalung wesi.
 6. Ilange kabecikan, ilange sanak kadhang.
 7. Kang mlincur pada mujur, kang dora ura-ura.
 8. Akeh karya sorak-sinorak.
 9. Wong wadon mangro tingal, ora setya marang laki.
 10. Wong lanang padha lanang dhemenan.
 11. Akeh wong wadon dijamah, akeh liron bojo singa seneng.
 12. Manungsa ora betah tapa.
 13. Bocah cilik wis mangerti duwit.
 14. Lemah angker dadi tawar.
 15. Antarane bumi lan langit wis katon mingkuh.
 16. Bumi suda pemetune.
 17. Wong anggaota saya sengkut, nanging ora dadi abahan.
 18. Ratu Nangkodasalah saya rosa, wong Jawa saya rekasa.
 19. Ana udan salah mangsa.
 20. Ratu Nangkoda salah janji, apes dayane.
 21. Wong dagang keplanggrang.
 22. Manungsa padha lali, akeh barang karam.
 23. Akeh jalma adol kawruh gethok tular.
 24. Negara ora adil ukumane.
 25. Nuli ana perang gempuran, saka kidul, wetan lan kulon.
 26. Nangkoda ngantepi jurit, tapis gempur.
 27. Ana raja jinunjung wong rucah, bupatine pedharakan, patihe botoh gedhe.
 28. Pepati tanpa aji, saka kobongan lan mati kabingungan.
 29. Ana perang ing jero kurungan.
 30. Era-eru wong Jawa kari separo, Cina Landa kari sajodho.
 31. Bupati dadi wong cilik, wong cilik dadi priyayi.
 32. Akeh omah dhuwur kuda, wong padha mangan wong.
 33. Padha bingung adheping wong.
 34. Begjane sing eling, cilakaning sing lali.
 35. Wong nganggur jinagur, wong ladhak kecandhak, wong wani pada mati, wong kendel kecekel, wong kekel dipetel, kang temen padha lumuh, kang balilu, diulu, wong pinter diinger-inger, wong bodho dikono-kono, kang ngalah ngrayah, dene wong tani nemu mangsan, wong sugih dadi nista, donya dadi memala, wong buruh angluh, kang pasrah kalumah-lumah, kang setiyar bubar, kang nrima nemu sengsara, kang dora muksa, sapa kang ngrasa kawula antuk arta lan pangapura.
 36. Pitik angrem ing pikulan.
 37. Mas picis padha larut, ora weruh parane.
 38. Akeh wong mendem donya, rebut unggul angangsa-angsa.
 39. Nuli ana ratu sikep bala, negara sigar semangka, sibeg kemaronan, akeh wong nanjung suwita, wong dora tinarima, mlincur, timah ngakune selaka, mas dianggep busuk, wong cilik atur bekti ratune dinar tembaga semune.
 40. Wong sugih dadi jirih, wong wedi dadi priyayi, wong dosa ura-ura wareg kadonyan, wong bingungan padha liwung, wong lara ora oleh tamba, wong medhit kejepit, kang aburuh angluh, nulung kepenthung, kathah wong sasar lan samar, ora pracaya mring ukuman kodrat, wong becik kathithik, wong ala ketara.
 41. Ana ratu loro ngrerepa, negara dadi siji, dipilih endi kang isih utama.
 42. Lanang kumpul lanang, wadon kumpul wadon, rebut ijir luru sandang pangan.
 43. Kathah lumuh bebojoan, wong jejodhoan anjaluk pisah.
 44. Katon donya padha muspra, lara mulya tambel jiwa.
 45. Wong kaya gabah den interi, agama ora kacarita, tatakrama dadi ubra, kabeh padha ngawula hardaning napsu.
 46. Katon wong tutuh tinutuh, medar ngelmu gethok tular. Kang panas kabrangas, kang kemlungkung merkungkung, kang wanter kesander, kang cilik di-itik-itik, kang gedhe di ece, adol gawe lumuh gewe, kang sedih saya perih, kang numpuk kejupuk, kang kesrakat, luru butuh padha angluh, kang sregep kerungkep, kang mincul kepacul, kang edan dadi bandhan, kang ngece kerante, kang nyorok, kang ngangsa-angsa keprawasa, kang pasrah kacegah, kang kumaki ciri, kang ngemut mumet.
 47. Ratu Nangkoda ngambali jurit, muksa sirna gempur tanoa abahan.
 48. Tumuli Allah nitahake Ratu Adil.

Iklan
Kebahagiaan Manusia

27 04 2009

Kebahagiaan bagi manusia itu ada tujuh jenis, yaitu:
Kasuran, artinya kesaktian. Tujuannya agar dihargai. Asal mula kesaktian karena mengurangi makan.maka ia akan menjadi kuat dan sentausa. Namun kelemahannya adalah jika berbuat sewenang-wenang dan aniaya.

Kagunan, artinya kepandaian. Tujuannya agar terpandang. Asal mula kepandaian adalah dari pengabdian dan ketekunan. Namun kelemahannya jika ia mengeluh dan malas.

Kabegjan, artinya kekayaan. Tujuannya agar disayang. Asal mulanya dari banyaknya karib kerabat. Terlaksana bila sabar, menerima, bersahaja dan hati-hati. Namun kelemahannya apabila dia boros dan royal.

Kabrayan, artinya banyak anak cucu. Tujuannya agar dimuliakan. Pangkalnya dari belas kasih. Terlaksananya dari perkataan yang manis dan terjadi dari nasehat dan petuah-petuah. Akan tetapi yang menjadi halangannya adalah suka marah dan iri dengki.

Kasinggihan, artinya keluhuran. Tujuannya supaya dihormati. Berpangkal dari derita dan nestapa, terlaksana dari sikap berbakti, dan terjadinya karena tingkah sopan santun. Akan tetapi yang menjadi penghalangnya adalah sikap angkara murka.

Kayuswan, artinya panjang umur. Tujuannya supaya terpercaya. Pangkalnya dari budi luhur, terlaksana dengan manunggalnya rasa, terlaksana karena kesetiaan. Akan tetapi penghalangnya adalah dusta dan bohong.

Kawidagdan, artinya keselamatan. Tujuanya supaya selamat sejahtera. Berpangkal dari kesucian, terlaksananya dari mengurangi minum. Terjadinya dari sikap rendah hati. Tapi penghalangnya adalah jika berperilaku jahat.

Diothak-athik Mathuk

1 04 2009

(Wecane R. Ng. Ranggawarsita)

Dek taun Masehi 1908, Ki Cekel isih bocah wajah demolan. Yen mapan turu isih dikeloni embahne wedok. Sajrone kelon mau embahne karo ndongeng warna-warna, nyritakake kautaman lan lelabuhane para luluhur ing jaman kuna, kayata: Raden Panji Inakartapati, Jaka Kutuk, Timun Emas, lan sapiturute. Terkadang sok diselani kekidungan utawa uran-uran, olehe nembangake nganjut-anjut bisa gawe turune bocah.

Ana uran-uran sji sing terus bisa cumantel dadi apalane Cekel, mbokmenawa marga uran-uran mau ngemot crita bab lalakone kewan. Dasar tembunge dandang gula, dilagokake turu lare, wah ta rasane kok kaya ndudut ati. Apalane mengkene:

 1. Tikus piti bisa nata baris
 2. Walang kecek sing minangka kopral
 3. Kodok ijo saresane
 4. Yuyu kapitanipun
 5. Nunggang kreta ngideri loji
 6. Jangkrik upa tetegar
 7. Kemangga kang nuntun
 8. Kadal, Bunglon tuk antukan
 9. Anggang-anggang angrebut negara Bali
 10. Kungkang, Bangkong tabuhan

Embahne lanang yaiku R. Dm. Pancapramana, paring katrangan yen uran-uran mau anggitane Kyai Pujangga Ranggawarsita, kajaba kanggo ndolani bocah iya ngemot surasa sing jero. Uran-uran mau kanggo pralambang bakal jumedule Ratu Adil, kang bakal dadi pangayomane wong-wong ing Nuswantara, mulihake panguwasa kaya jaman Majapahit.

Katrangan kaya mengkono mau ora bisa klebu ing pikirane Cekel, nanging dumadakan bapakne Cekel pitakon sajak migatekake banget, clatune: “Bapak, rawuhipun Ratu Adil punika punapa taksih dangu?”

Embahne: “Ing besuk taun Candrasengkala: Saeka Kapti Tumuju Sawiji, tegese taun Jawa 1881. Sengkalan iku iya anggitan Ranggawarsita.”

Bapakne: “Manawi mekaten kula mboten saged menangi.”

Embahne: “Aku ora ndisiki kodrating Pangeran, kira-kira putuku Cekel sing bisa menangi. Dak kukudang putuku Cekel ing besuk mantep setya ngayom marang Ratu Adil, supaya ginanjar slamet rahayu ing sapanduwure.”

Bapakne Cekel banjur ngelus-elus gundule anake, sajak krasa marem atine. Embahne katon resep nyawang putune, unli nerusake critane: “Ing besuk ana perang gede, sarta in Surakarta katut keseret ing perang. Kuta Solo dadi karang abang, pasar Kembang dadi pasar tangis, Nglaweyan banjir getih. Sing bisa tutulung Ratu Adil.”

Bapakne: “Ingkang wajah pun Cekel mugi kaparingan pangestu wilujeng.”

Embahne: “Tapaku cikben diunduh putuku, mung welingku dimantep pangidepe marang Ratu Adil. Sing prelu dieling-eling, ing besuk yen wis ana gaga tuwuh papringan sarta ana patih wuda, ing kono jumedule Ratu Adil. Ratu nangkoda diendih ing Ratu Kuning, suwene saumur jagung.”

Saben tahun angkaning tahun mundak siji, umure Cekel iya mundak setahun-setahun. Sateruse ngancik umur diwasa, omah-omah, duwe anak, banjur duwe putu. Ki Cekel menangi perang gede rambah kaping pindo. Perang donya kang kapisan ing tahun 1914 – 1918, ing Nuswantara ora ana owah-owahan sing wigati, tegese isih tetep dadi nagara jajahan.

Perang donya kang kapindo ing tahun 1939 – 1945, tanah Nuswantara genti dijajah negara Jepang (Ratu Kuning), lawase telu setengah tahun, ora saumur jagung telu setengah sasi. Nuswantara diresmikake aran Indonesia. Ing tanggal kaping 17 Agustus 1945 wong Indonesia ngedegake nagara Indonesia MARDIKA adedasar Pancasila, satemah banjur perang nglawan prajurit Jepang, Inggris sarta Walanda.

Nalika kuta Solo diebroki prajurit Walanda, yaiku wiwit tanggal 21 Desember 1948, Ki Cekel rada kisruh pikirane. Apa ngeeli marang kahanan yaiku abot marang tangising anak putu lan wedi ancaman bayonet, apa abot marang welinge embahne sing wis sumare?

Ki Cekel enggal mbukak catetan, buku kawak sing wis lutu wareg tangan. Catetan mau panggawene dek tahun M 1915 nurun layang wecane Kyai Pujangga Ranggawarsita, kagungane R. Tumenggung Martanagara ing Boyolali. Weca mau ana 6 pada gede, tembange sinom (taruna utawa lambange para muda): Kang jumeneng ping dwi welas, ilanging Gupermen Wlandi, sayuk sagung pra kawula, saiyeg saeka kapti, tumuju ing sawiji ( 1881), angadep satriya luhur, tan ngidep raja brana, mung nagri ingkang den pundi, kirdyating: tyas woring cipta ngesti janma (1881). Terange candrasengkala: Tyas (ati) = 1, Cipta (kekarepan) = 8, Ngesti = 8, Janma = 1. Eka = 1, Kapti (karep) = 8, tumuju (obahing karep) = 8, sawiji = 1.

Dadi tetela ing tahun Jawa angka 1881 panguwasane Ratu Walanda mengku tanah Indonesia wis cutel. Sanadyan ing weektu iku prajurit Walanda bisa ngebroki kuta-kuta ing Surakarta karo sawenang-wenang, iya mung dadi pecut tumrap para taruna sing saya gumregut olehe mangsah yuda.

Nalika samana sing jumeneng in Surakarta Sinuhun Paku Buwana XII temenan, dadi cocog karo unining yaiku Ripublik Indonesia. Sanadyan pasar Kembang sida dadi pasar tangis, lan nglaweyan sida banjir getih, Ki Cekel meksa ora ngedap. Ora mandeg tumolih.

Pasar Kembang kelakon dadi pasar pembelehan temenan, wong-wong kampung tuwa-anom lanang-wadon pada dibelehi tanpa taha.

Nglaweyan banjir getih, tegese: duwit kretas nyelawe rupiyah, pulase abang getih.

Ing batin Ki Cekel pitakon: “Hla Ratu Adil iku sapa?” Pitakon mau enggal diwangsuli dewe: “Ora liya ya Bung Karno!”

Ing layang Jangka Jayabaya nyebutake: Ratu Adil iku pralambange pudak sinumpet, kesampar kesandung ora ana sing weruh. Pancen ya nyata: Bung Karno kena diupamakake kembang pudak utawa kembang pandan sing nyata arum ngambar gandane, nanging terus disumpet ana ing pakunjaran Sukamiskin. Kesampar kesandung ora dinyana yen calon Kepala Nagara R. I.

Duk timure babaran ardi Srandil, tegese: Gunung Srandil iku ana guwane panggonan tapa. Iku nyanepakake dek Bung Karno mati-raga ana ing pakunjaran Sukamiskin.

Kutane alas Ketangga, kedatone sonya-reka utawa sonya-ruri, tegese: wiwit R. I. Ngadeg pusere pemerintah manggon ing tangga, yaiku wong Walanda ngarani Betawi nanging wong Indonesia ngarani Jakarta. Ing sadurunge iku Bung Karno ngedaton ing sonya-reka, tegese ngedegake peprentahan sarana sisideman (Ondergrondshe Politik).

Balane klabang lan kalajengking yaiku para gerilya sing gegamane bambu runcing.

Ratu Adil iku tedake Nabi Rasul, ya wis nyata yen Bung Karno iku ngrasuk agama Rasul (Islam).

Ki Cekel banjur genti ngotak-atik ngethukake tembung-tembung sing dicritakake embahne sing wis sumare:

Ratu Nangkoda diendih Ratu Kuning, sing dadi pratanda yen wis ana patih wuda, sarta ana gaga tuwuh ing papringan. Terange mengkene: nalika tekane wadya-bala Jepang, patih Surakarta asmane Jayanagara, yen ditulis aksara Jawa tiba nglegena kabeh, ora nganggo sandangan. Dek semana sing jumeneng ratu Sinuhun Paku Buwana XI, yen ditulis nganggo angka Jawa yaiku sewelas, iku mbarengi Gupernur Ori, jenenge pring. Sarehne gupernur iku kuwasane tiba ing sanduwuring ratu, ya dianjingake panggonan utawa papringan.

Ki Cekel genti ngotak-atik uran-uran dolanane dek isih bocah, yaiku apalan Tikus piti, iya weca Ranggawarsitan. Weca mau digathukake karo kedadeyan ing sajrone perang Kamardikan 1945 – 1949.

Pada lingsa angka: 1. dijarwani: tikus piti dadi sanepane para taruna (pemuda-pemudi) sing pada mangun yuda perang KAMARDIKAN. Kabeh dumadi saka rakyat golongan tani, kriya, buruh, kusir andong, tukang becak lan sapiturute. Apa sababe dene kewan cilik tur tikus piti utawa tikus sawah sing dipilih kanggo umpama? Iku saka panemune Ki Cekel: perange para taruna mau sing mbandani para sadulur tani, dadi iya ngetek-entekake pari. Sajrone perang gerilya sing ndelikake lan ngopeni uga rakyat tani.

Pada lingsa angka: 2. walang kecek dadi prelambange rakyat sing pada wasis ing rembug. Ing sajrone repolusi iku sing sapa pinter omong lan sesorah ana ing parepatan lan ing radio, mesthi dipilih dadi pengarep (kopral). Mulane milih walang sing digawe sanepa, jalaran walang iku bisa mabur mrana-mrene klebu kewan iber-iber. Iku ngumpamakakeyen pamilihe panuntun mau ora nganggo ditimbang dhisik bab ala becike watake, sanadyan wong ngungsi waton sugih omong lan sugih sanggup iya kepilih dadi panuntun.

Pada lingsa angka: 3. Kodok ijo dadi pepindane para rakyat sing wis duwe warna utawa pulas, tegese wis bisa maca lan nulis, duwe ijazah utawa layang tanda saka salah sawijining partai-partai. Iku sing akeh banjur pada oleh pangkat sing duwur.

Pada lingsa angka: 4. Yuyu katut kepilih dadi kapitan utawa tetuwa, iku dadi sanepa tumrap sawenehing panuntun sing dadi tukang catut. Bisa nyapit ngiwa nengen. Mula milih yuyu sing digawe upama, jalaran yuyu iku bisa urip banyu loro, ing banyu lan ing daratan. Karepe: tukang golek slamet, bisa mrana bisa mrene terus oleh kauntungan.

Pada lingsa angka: 5. wis cetha lan ora prelu dijarwani. Pancen ing sajrone repolusi iku, wong-wong sing pada nyekel panguwasa bisa nguwasani loji lan tutunggangan warna-warna. Jalaran saka iku si yuyu tukang catut iya bisa milu nempil panguwasa mau sarana topeng perjuangan.

Pada lingsa angka: 6. jangkrik upa dadi sanepane para bebadan perlengkapan (Juru Gedhong), kuwasa nindakake Raja Pundut marang sapa-sapa. Ngupa boga tegese golek pangan. Jangkrik upa kanggo pasemon patrape angupa-upa utawa golek-golek, kanggo sanguning perang. Tunggangane motor grobag (tetegar), bisa tekan ngendi-endi manut sing dikarepake.

Pada lingsa angka: 7. kemangga dipirid saka tembung sumangga. Sapa-sapa sing ditekani jangkrik upa mesthi mangsuli: mangga mawon. Nuli dieterke menjang panggonan pasimpenan, ing lemari, tenong, lumbung lan sapiturute.

Pada lingsa angka: 8. kadal bunglon tuk-antukan, dijarwani: kadal bangsane kewan sing urip cedhak banyu, pantes dadi bau-sukune si yuyu. Dene bunglon iku kewan sing bisa molah-malih, dadi gegambaraning wong-wong sing padha dadi mata-mata mungsuh. Gawene antuk-antukan karo si kadal, tegese padha sekuton rembug ajak-ajakan laku cidra. Cidra marang Ratu Adil lan Nagara R.I.

Pada lingsa angka: 9. anggang-anggang iku kewan ing banyu, nanging sing dijupuk mung jenenge, yaiku anggang-anggang tegese padha karo ukur-ukur, utawa alon-alon. Aja mung disranani perang thok, kudu dirangkepi rembug pedamen sing juwet. Sarta kudu dielingi yen ratu Nangkoda iku klebu bangsa sing juwet rerembugan lan tlaten perang suwe, kayata: perang karo Untung Surapati, perang karo Adipati Jangrana, perang karo Pangeran Dipanegara lan sapiturute.

Pada lingsa angka: 10. kungkang lan bangkong kanggo gegambarane para sudagar gedhe, saben ana perang mesthi oleh kauntungan saka anggone padha among dagang. Mulane tansah tetabuhan.

Kaya mengkono pangothak-athike Ki Cekel olehe nggothak-gathukake weca warisane Kyai Pujangga Ranggawarsita, dikeplokake karo pengalamane ing sajrone perang Kamardikan tahun 1945 – 1949.

Bener utawa luput disumanggakake marang para maos.

Astabrata

30 03 2009

pemujaan-sang-hyang-surya

Astabrata adalah suatu kajian gaya kepemimpinan dengan berpedoman pada sifat-sifat delapan benda alam. Kedelapan benda tersebut adalah matahari, rembulan, bintang, bumi, angkasa, api, angin, dan air.

Matahari adalah sumber kehidupan di muka bumi. Boleh dikatakan Tuhan telah menciptakan matahari sebagai sumber energi segenap makhluk hidup. Manusia dan hewan mendapatkan makanannya tumbuhan, sedangkan tumbuhan bisa “memasak makanannya” sendiri berkat bantuan sinar matahari. Bahkan, kendaraan bermotor pun bisa berjalan karena adanya bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Minyak bumi sendiri berasal dari fosil makhluk hidup zaman purba yang juga tidak bisa hidup tanpa adanya sinar matahari. Jika seorang pemimpin meniru watak matahari tentunya ia akan selalu menjadi sumber kehidupan bagi rakyatnya (atau bawahannya). Ia akan selalu memajukan kreativitas anggota, bukan malah mematikannya.

Rembulan adalah benda alam kedua yang dapat diteladani oleh para pemimpin. Rembulan muncul pada malam hari dengan warna yang indah dan menyenangkan untuk dipandang. Apabila seorang pemimpin meneladani sifat rembulan maka ia hendaknya mampu memberi rasa nyaman bagi siapa saja yang memandangnya. Ia selalu bisa memberi kebahagiaan bagi siapa saja anggotanya yang mengalami kesedihan. Memberi “penerangan” bagi siapa saja anggotanya yang mengalami “kegelapan”.

Bintang adalah benda alam lainnya yang juga sarat makna. Benda ini menghiasi langit namun tidak sekadar sebagai hiasan belaka. Bintang merupakan pedoman arah bagi para pelaut zaman dahulu untuk menentukan arah mata angin. Seorang pemimpin yang meneladani sifat bintang senantiasa menjadikan dirinya sebagai teladan yang bisa dipercaya. Ia mampu menjadikan dirinya sebagai pedoman yang baik sehingga anggotanya bersedia mematuhinya tanpa rasa keterpaksaan. Gaya kepemimpinan bintang selalu berusaha menunjukkan jalan yang benar kepada para bawahannya.

Bumi sebagai benda keempat bersifat suci dan kokoh. Seorang pemimpin yang meneladani sifat bumi senantiasa menjaga dirinya dari sifat-sifat tercela. Ia selalu menjaga kesucian perbuatannya, memiliki kekuatan yang kokoh, serta teguh dalam pendirian. Selain itu bumi juga bersifat adil. Barangsiapa menanam benih jagung akan tumbuh jagung, benih padi tumbuh padi. Hendaknya seorang pemimpin juga bersifat adil terhadap anggotanya. Adanya hadiah untuk yang berprestasi dan hukuman untuk yang melanggar juga harus dilaksanakan dengan baik.

Angkasa adalah benda alam yang bisa dijadikan teladan oleh para pemimpin. Angkasa (atmosfer) melindungi bumi dari sengatan matahari serta benda-benda antariksa seperti meteor dan asteroid. Gaya kepemimpinan angkasa adalah melindungi dan mengayomi anggotanya dengan penuh tanggung jawab. Angkasa juga menurunkan hujan yang menjadi berkah bagi bumi. Hendaknya seorang pemimpin mampu memberikan manfaat yang baik kepada rakyatnya atau anggotanya.

Api yang membakar dan menyala-nyala pun bisa diteladani oleh para pemimpin. Gaya kepemimpinan api selalu berusaha membakar semangat anggotanya. Seorang pemimpin yang bersifat api mampu memotivasi anggotanya dengan baik. Ia juga adil, memberikan kehangatan bagi siapa saja yang mendatanginya dari segala arah, tanpa membeda-bedakan golongan.

Angin adalah benda alam yang juga bisa diteladani. Angin bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah dan menempati segala ruang. Hendaknya seorang pemimpin bisa bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan golongan, baik itu yang kaya ataupun yang miskin.

Air adalah benda alam kedelapan yang bisa diteladani sifatnya. Air mengalir dan melarutkan banyak benda. Seorang pemimpin yang baik mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang timbul. Air mengalir dari mata air menjadi sungai, muara dan akhirnya menjadi lautan yang menampung segalanya. Seorang pemimpin yang baik adalah dia yang bersifat seperti lautan yang luas. Dia berjiwa besar, tidak hanya mau menerima pujian saja, tapi juga saran dan kritik yang ditujukan kepadanya.

Filosofi Aksara Jawa

14 12 2008

Diakui atau tidak, aksara Jawa merupakan alfabet paling unik di dunia ini. Ditinjau dari jumlah, aksara ini terdiri dari 20 jenis huruf yang melambangkan 20 jari manusia. Jari merupakan alat hitung manusia yang paling sederhana. Hal ini melambangkan bahwa dalam menjalani kehidupannya, orang Jawa selalu menggunakan perhitungan yang matang sebelum melangkah.

Deretan kedua puluh aksara Jawa tersebut yaitu:

Ha Na Ca Ra Ka

Da Ta Sa Wa La

Pa Dha Ja Ya Nya

Ma Ga Ba Tha Nga

Entah kebetulan atau disengaja, deretan huruf di atas ternyata bukan deretan huruf tanpa makna, tetapi membentuk empat kalimat yang mengandung filosofi luar biasa, yaitu melambangkan perjalanan hidup manusia.

Ha-na-ca-ra-ka, jika dibaca Hana Caraka akan bermakna ”ada utusan”. Siapa yang dimaksud dengan utusan tersebut? Tidak lain adalah manusia. Berbeda dengan pendapat umum bahwa utusan Tuhan hanya terbatas para rasul saja, bagi orang Jawa setiap manusia adalah utusan Tuhan. Setiap manusia berkewajiban hamemayu hayuning bawana, atau menjaga kelestarian alam, memakmurkan bumi, menciptakan kedamaian dan keselamatan di alam dunia.

Da-ta-sa-wa-la, jika dibaca Dat-a-suwala akan bermakna ”Dzat yang tidak boleh dibantah”. Siapa yang dimaksud? Tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah Dzat yang tidak boleh dibantah oleh manusia yang menjadi utusan-Nya. Sehebat apa pun manusia di bumi ini tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Tuhan. Sekali lagi, manusia hanya bersifat sebagai utusan, bukan penguasa. Oleh karena itu wajib untuk tunduk terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh Sang Pengutus, yang sering disebut dengan istilah ”kodrat” atau ”hukum karma”.

Pa-dha-ja-ya-nya, jika dibaca Padha Jayane akan bermakna ”sama-sama unggulnya”. Siapa yang sama unggulnya? Yaitu jasmani dan rohani. Dalam menjalankan perannya sebagai utusan Tuhan, manusia wajib menjaga keseimbangan antara urusan jasmani dan rohani. Seorang manusia tidak dibenarkan berkarya tanpa dilandasi niat ibadah, karena bekerja dengan cara tersebut hanya melahirkan keserakahan yang membuatnya keluar dari tujuan hidup yang sebenarnya. Sebaliknya, manusia juga tidak dibenarkan melakukan sembahyang saja tanpa disertai bekerja. Orang yang melakukan sembahyang tanpa kerja sesungguhnya termasuk golongan egois. Dia hanya mementingkan diri sendiri dengan harapan ingin masuk surga tetapi tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, termasuk keberadaan tubuhnya. Seorang manusia sempurna (insan kamil) adalah dia yang bisa bekerja dengan dilandasi semangat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang lebih menarik, orang Jawa dalam beribadah tidak mengharapkan pahala, karena semboyan hidup mereka adalah narima ing pandum. Menerima pemberian-Nya. Sekali lagi, ”menerima” bukan ”mengharapkan”.

Ma-ga-ba-tha-nga, merupakan singkatan dari Sukma-Raga-Bathang yang bermakna ”Ruh-Tubuh-Bangkai”. Maksudnya ialah kalimat ini merupakan akhir dari perjalanan manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi. Jika ruh meninggalkan tubuh, maka yang tersisa hanya tinggal bangkainya saja. Dalam keadaan ini manusia sudah tidak lagi disebut manusia, karena eksistensinya telah berakhir. Kalimat terakhir ini mengingatkan manusia agar tidak terlalu membanggakan dirinya, karena jika Sang Ruh pergi meninggalkan tubuhnya, maka yang tersisa hanya tinggal bangkai saja. Kalimat ini mengingatkan manusia bahwa tubuh hanyalah kendaraan bagi Sang Ruh dalam menjalankan perannya sebagai utusan Tuhan. Tanpa ruh, raga hanyalah bangkai yang tidak berarti.

Simbolisasi Ilmu Sadulur Papat Ka Lima Pancer

26 11 2008

Simbolisasi ksatria dan ke empat abdinya, serupa dengan Ilmu Sadulur Papat Ka Lima Pancer. Di mana Sedulur Papatnya adalah Punakawan dan yang menjadi ka Lima Pancer adalah Sang Satria. Pancer adalah Poros/tengah yang dihapit oleh dua saudara tua (Kakang Mbarep dan Kakang Kawah) dan dua saudara muda (Adi Ari-Ari dan Adi Wuragil). Ilmu Sadulur Papat Ka Lima Pancer, lahir dari konsep penyadaran akan awal mula manusia (Sangkan Paraning Dumadi). Diawali dari saat-saat menjelang kelahiran. Sebelum sang bayi ( dalam konteks ini adalah pancer) lahir dari rahim ibu, yang muncul pertama kali adalah rasa cemas si ibu. Rasa cemas itu dinamakan kakang mbarep. Kemudian pada saat menjelang bayi itu lahir, keluarlah cairan bening atau banyu kawah sebagai pelicin untuk melindungi si bayi agar proses kelahiran lancar dan kulit bayi yang lembut tidak lecet atau terluka. Banyu kawah itulah yang lalu disebut Kakang kawah. Setelah bayi lahir akan disusul dengan keluarnya ari-ari dan darah. Ari-ari disebut Adi ari-ari dan darah disebut Adi wuragil.

Ilmu Sadulur Papat Ka Lima Pancer memberi penekanan bahwa, manusia dilahirkan ke dunia ini tidak sendirian. Ada empat saudara yang mendampingi. Pancer adalah sukma sejati dan sedulur papat adalah raga sejati. Bersatunya sukma sejati dan raga sejati melahirkan sebuah kehidupan wujud.

Hubungan antara pancer dan sedulur papat dalam kehidupan wujud digambarkan dengan seorang sais mengendalikan sebuah kereta, ditarik oleh empat ekor kuda, yang berwarna merah, hitam, kuning dan putih. Sais kereta melambangkan kebebasan untuk memutuskan dan berbuat sesuatu. Kuda merah melambangkan energi (semangat), kuda hitam melambangkan kebutuhan rohani, kuda kuning melambangkan kebutuhan biologis, dan kuda putih melambangkan keheningan (kesucian). Sebagai sais tentunya tidak mudah untuk mengendalikan empat kuda yang berbeda sifat dan kebutuhannya. Jika sang sais mampu mengendalikan dan bekerja sama dengan ke empat ekor kudanya dengan baik dan seimbang, maka kereta akan berjalan lancar sampai ke tujuan akhir, ke- SANGKAN PARANING DUMADI

Coba cocokkan ajaran ini dengan ajaran yang ada dalam Tassawuf tentang nafsu. Jika Anda sudah menemukannya dan memahaminya, apakah Anda masih berkata bahwa budaya kita sama sekali melenceng dari apa yang telah diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta? Suatu ajaran, tuntunan, atau agama; bukanlah sesuatu yang harus kalian paksakan ke orang lain. Karena Rasa Sadar akan adanya Sang Pencipta merupakan hal mutlak yang telah ada di diri tiap-tiap makhluk. Ingat, kita semua adalah SAUDARA. Banyak hal penting yang harus di kerjakan BERSAMA, namun selama ini tidak terselesaikan hanya karena ATRIBUT.

Eling!

Semar (Bagian 2)

26 11 2008

Ciri-ciri sosok Semar

Adapun ciri-ciri Semar menurut fisiknya, berkuncung seperti anak-anak namun berwajah tua, Semar tertawanya selalu diakhiri nada tangisan. Matanya menangis namun mulutnya tertawa. Semar selalu digambarkan berdiri namun seperti jongkok. Semar tidak pernah memberi perintah, namun selalu memberikan konskuensi atas nasehatnya.

Dalam kebudayaan Jawa, Semar adalah kepala Punakawan yang setia mengasuh keluarga Pandawa. Sosok yang selalu dimintai nasihat dan memang nasihatnya adalah cerminan dari kebenaran, keadilan dan kebijaksanaan. Dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana, penuh misteri namun dipuja. Mengapa? Karena Ia merupakan pengasuh yang sepi ing pamrih rame ing gawe, artinya dalam menolong orang lain, baik itu berupa pertolongan fisik ataupun sekedar nasihat, ia tidak pernah meminta imbalan atas jasanya. Namun, jika ia melihat ada yang kesusahan, tidak diminta pun ia akan memberikan pertolongan dan memberikan apapun yang ia punya. Karena sebenarnya ia adalah seorang Dewa yang dihormati oleh semua Dewa, menitis ke bhumi untuk memayu hayuning bawono, memelihara kedamaian di bhumi.

Sosok Punokawan

Dalam perkembangan selanjutnya, hadirnya Semar sebagai pamomong keturunan Sapta Arga tidak sendirian. Ia ditemani oleh ketiga anaknya, yaitu : Gareng, Petruk, Bagong. Keempat abdi tersebut dinamakan Punakawan. Dapat disaksikan hampir pada setiap pagelaran wayang kulit purwa, akan muncul seorang Satria keturunan Sapta Arga diikuti oleh Semar., Gareng, Petruk, dan Bagong. Cerita apapun yang dipagelarkan, keempat tokoh tersebut menduduki posisi penting. Kisah mereka selalu diawali dari pertapaan Sapta Arga atau pertapaan lainya. Setelah mendapat berbagai macam ilmu dan nasehat-nasehat dari Sang Begawan, mereka turun gunung untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, dengan melakukan topo ngrame (tidak memperlihatkan kelebihannya, hanya semata-mata dipergunakan untuk menolong tanpa mengharap imbalan).

Dikisahkan perjalanan Sang Satria dan keempat abdinya memasuki hutan. Ini menggambarkan bahwa sang ksatria mulai memasuki medan kehidupan yang belum pernah dikenal, gelap, penuh semak belukar, banyak binatang buas dan makhluk jahat yang siap menghadangnya, bahkan jika lengah dapat mengancam jiwanya. Namun pada akhirnya Sang Satria, Semar, Gareng, Petruk dan Bagong dapat memetik kemenangan dengan mengalahkan para raksasa, sehingga dapat keluar dari hutan dengan selamat. Berkat Semar dan anak-anaknya Sang Satria dapat menyingkirkan segala penghalang dan berhasil menyelesaikan tugas hidupnya, dengan selamat.

Semar dan putera-puteranya merupakan refleksi atau penjabaran akan sifat-sifat Ilahi yang ikut berproses dalam kehidupan manusia. Agar lebih jelas peranan Semar, maka dilengkapi dengan tiga tokoh lainnya. Ke empat tokoh tersebut merupakan lambang dari Cipta, Rasa, Karsa dan Karya manusia.

Semar mempunyai ciri menonjol pada kuncung putih di kepalanya, sebagai simbol dari pikiran yang bersih, gagasan yang jernih atau cipta. Gareng mempunyai ciri menonjol yaitu bermata kero yang berarti rasa kewaspadaan, tangan cekot melambangkan ketelitian dan kaki pincang yang melambangkan kehati-hatian. Petruk adalah lambang dari kehendak, keinginan atau karsa yang digambarkan dengan kedua tangannya. Jika digerakkan tangan depan menunjuk memilih apa yang akan dikehendaki, tangan belakang menggenggam apa yang telah dipilihnya. Sedangkan karya disimbolkan bagong dengan kedua tangan yang kelima jarinya terbuka lebar. Artinya selalu bersedia bekerja keras. Cipta, Rasa, Karsa dan Karya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Cipta, Rasa, Karsa dan Karya manusia berada dalam diri pribadi manusia atau jati diri manusia, disimbolkan oleh tokoh Satria.

Gambaran manusia ideal adalah gambaran pribadi manusia yang utuh, manusia paripurna, dimana Cipta, Rasa, Karsa dan Karya dapat menempati posisinya masing-masing dengan harmonis. Untuk kemudian berjalan seiring menuju cita-cita yang luhur. Dengan demikian Satria dan Punakawan mempuyai hubungan yang signifikan. Tokoh Satria akan berhasil dalam hidupnya dan mencapai cita-cita ideal jika didasari sebuah pikiran jernih (cipta), hati tulus dan waspada (rasa), tekad bulat (karsa) dan mau bekerja keras (karya).

Kesamaran dalam sosok Semar merupakan simbol dari apa yang di kehendaki oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi / Allah Al Khaliq / Sang Hyang Widhi / Tuhan Yang Maha Pencipta, atas seluruh makhluk yang diciptakanNya. Dan dengan mengenal sosok Semar yang sangat mudah dicerna oleh kita yang tinggal di Nusantara, diharapkan kita dapat mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan apa yang tersirat di dalamnya. Kenapa kita semua ada di dunia ini, apa yang seharusnya kita lakukan, dan nanti mau ke mana setelah meninggalkan dunia ini.

Ingat, janganlah sekali-kali menganggap agama kalian masing-masing sebagai yang paling benar dan terbaik, karena hal itu akan membutakan hati. Agama ada, hanya sebagai penata kehidupan individu per individu. Jika Anda memaksakan orang lain harus sama dengan agama Anda, atau tingkat pemahaman orang lain harus sama dengan yang Anda pahami, maka Anda belum memahami apa arti Tuhan itu Maha Mengetahui.

Sadarlah saudaraku sebangsa dan se Tanah Air, mari kita tinggalkan kebutaan kita, ke-egoisan kita. Karena hanya dengan keadaan hati bersih seperti bayi dan mengetahui jati diri, kita bisa saling menghormati. Yang pada akhirnya kita benar-benar bisa mempunyai bangsa yang besar, yang menjadi Mercusuar Dunia.